Privacyverklaring (vervolg 2)
 
 
Artikel 6 – verwerking van persoonsgegevens
 
VM drone service is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de “Verwerker” of “Onderaannemer”). In voorkomend geval verbindt VM drone service zich ertoe de Verwerker te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming tot de Wet en de Verordening.
 
 
Artikel 7 – toestemming
 
Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.
 
De gebruiker stemt ermee in dat de verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij op de Site of in verband met de diensten die worden aangeboden door VM drone service, verstrekt voor de hierboven vermelde doeleinden.
 
De gebruiker heeft ten allen tijden het recht om deze toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van voorafgaande toestemming onverlet.
 
 
Artikel 8– bewaartermijn van de persoonsgegevens
 
Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de Verordening bewaart de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.  De verzamelde gegevens zullen niet langer gebruikt en bewaard worden zoals deze bij wet bepaald is.
 
 
 
 
klik hier voor het vervolg van deze privacyverklaring